Talande webbLyssna

Avgifter för bygglov

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov inom detaljplanerade områden.

Bygglovskollen

Laddar in Bygglovskollen...
Laddar...

Vad ingår i avgiften?

Enligt plan- och bygglagen har Värmdö kommun rätt att ta ut en avgift (taxa) för de kostnader kommunen får i samband med prövning av ärenden om lov och vid kontroll/tillsyn. Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • byggnadens/byggnadsdelens area
  • typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
  • objekt
  • planenlighet
  • förbesiktning och tomtens förutsättningar
  • om området är kulturhistoriskt intressant
  • sakägare som ska höras
  • kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

I avgiften ingår nedlagd tid och kostnader för både administration och handläggning. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet (46 500 kronor år 2019). Observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

Ta del av bygglovstaxan på länken nedan, där kan du läsa mer om vad som ingår i den kostnad kommunen tar betalt för vid prövning och tillsyn av ärenden.

Värmdö kommuns taxor och avgifter

Planavgift​

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut. Om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt, kan det vara viktigt att ta reda på hur stor planavgiften blir i ditt ärende.

När det gäller planavgift så tillämpar Värmdö kommun enhetstaxa för nybyggnad av enbostadshus. Planavgiften under 2019 för ett nytt enbostadshus är 55 800 kr oberoende av area. Planavgift för flerbostadshus, verksamheter och anläggningar är däremot liksom bygglovavgiften proportionerlig. Detaljerad information om avgifter hittar du i högerspalten.

Exempel på planavgifter 2019:

Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

oberoende av area.

55 800 kr

Tillbyggnad av enbostadshus om 120 kvm med 100 kvm.

27 900 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad om 30 kvm.

11 625 kr

Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm.

5 812 kr


Läs mer här om planavgifter 

Har du frågor om planavgiften?

Kontakta kommunen via telefon 08-570 470 00 eller mejla varmdo.samhallsbygg@varmdo.se 

Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information