Talande webbLyssna

Information kring bostadsprojekt Ösby 1:79 m.fl., Ösby sjöpark

Ösby sjöpark, designskiss

Nu pågår arbeten med genomförande av detaljplan för nya bostäder på Ösby 1:79 m.fl. I januari 2018 påbörjas även kommunens anläggningsarbeten utmed Skogsbovägen.

Ösby Sjöpark


Längst in på Skogsbovägen nära Ösbyträsk kommer byggherren Hökerum Bygg AB att uppföra 4 flervåningshus med träfasad. Totalt tillskapas cirka 70 nya lägenheter. Inflyttning bedöms kunna ske till sommaren 2019.

Under vinter och tidig vår 2018 kommer grundarbeten utföras. Därefter sker stommontage av husen. Detta arbete bedöms pågå fram till senhösten 2018. Arbetsområdet kommer att vara inhägnat. En provisorisk gångväg för allmänheten kommer att anläggas av Hökerum Bygg AB för anslutning mot Ösbyträsk och befintliga gång- och cykelbanor.

Allmänna anläggningar

Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats, lägga nya VA-ledningar samt renovera befintlig dagvattenledning. Vattenfall kommer samtidigt att lägga ned fjärrvärmeledningar. Allmänna anläggningar som ska utföras är en förlängning av Skogsbovägen med ny vändplan, ny gång- och cykelbana med belysning utmed västra sidan av Skogsbovägen samt nya gång- och cykelbanor som ska ansluta mot befintliga gång- och cykelstråk mot Gustavsbergs centrum. I anslutning till befintlig gång- och cykelbana mot Gustavsbergsbadet ska det anläggas en park med utegym. Entrén mot Ösby naturreservat ska tydliggöras med informationsskylt.

Entreprenaden påbörjas januari 2018 och bedöms vara avslutad sommaren 2019. Utsedd entreprenör är Frentab.

Begränsningar i framkomlighet för trafiken på Skogsbovägen

Under pågående entreprenad för allmänna anläggningar kommer framkomligheten för trafiken att vara begränsad utmed Skogsbovägen. Ett körfält kommer att hållas öppet för genomfart. En provisorisk väg anläggs på vissa delsträckor för att kunna ta sig förbi ledningsschakter i Skogsbovägen. 

Kontaktpersoner för Värmdö kommun är

Kontaktperson för Hökerum Bygg AB är

För ytterligare information se: 

Läs mer här om gällande detaljplan Ösby 1:79
Läs mer om bostadsprojektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2018-08-15